Игра на Beauty Bakery - общи условия

I. Организатор на Играта и място на провеждане

1. Организатор на играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) e Бюти Бейкъри ЕООД, дружество регистрирано и действащо по законите на Република България, с адрес на управление: гр. София, ул. Кричим 1, ет 2, офис 7, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК): 205181343

2. Играта се провежда на уебсайта www.1beauty.eu от 01.03.2019 до 00:00ч на 14.04.2019г.

II. Отговорност

1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Организатора: www.1beauty.eu

2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия на Играта по своя преценка, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Организатора: www.1beauty.eu

3. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

4. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието на Участниците в Играта.

III. Период на провеждане на Играта

Играта се провежда от 9:30 ч. на 01.03.2019г. до 00:00ч на 14.04.2019 г. („Период на Играта“).

IV. Условия за участие в Играта

1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

2. С участието си в Играта всеки Участник изрично декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и ги приема.

3.1. Право на участие в Играта имат всички посетители на интернет страницата на Beauty Bakery, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник/Участници“):

А) имат навършени 18 години;

Б) са направили поръчка в периода на провежане на играта;

В) Живеят на територията на Република България.

3.2. Формата за участие е налична като попъп в сайта на 1Beauty, както и като статична страница на същия уебсайт.

Всеки участник има право на участие с повече от 1 поръчка.

3.4. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие техните име и фамилия и снимките, които могат да им бъдат направени, ако спечелят Награда от Играта, да бъдат публикувани на интернет и фейсбук страницата на Организатора.

4. В Играта нямат право да участват лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с Организатора.

V. Награди

1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия Участниците ще имат възможност да спечелят следните награди:

  • 2 награди с козметика на Beauty Bakery на стойност 100лв;
  • 1 награда с козметика на Beauty Bakery на стойност 100лв;

Наградите се предоставят на спечелилите Участници, в съответствие и при изпълнение на условията по т. VI.4 по-долу. Спечелилите Участници нямат право да получат паричната равностойност на Наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

VI. Определяне на спечелилите Участници и получаване на Наградите

1. Наградите ще се изтеглят в периода 13-14.04.2019г. от Организатора, чрез томбола на случаен принцип. Тегленето на томболата ще бъде обявено във Facebook и Instagram.

2. Имената на спечелилите Участници ще бъдат обявени непосредствено на интернет страницата на Организатора, както и на Facebook страницата на 1Beauty.

3. Спечелилият Участник ще бъде потърсен по имейл от представител на Организатора в срок от 2 работни дни след провеждане на томболата по т. VI.1 по-горе, за да бъде уговорено време за получаване на Наградата, което не може да бъде по-късно от две седмици след датата на провеждане на томболата по т. VI.1 по-горе.

4. Наградите се получават с куриер за сметка на Организатора.

5. При неспазване на условията, включително ако спечелилият Участник не вземе своята Награда в срок, спечелилият Участник няма право да получи Наградата, която му е определена. В този случай, Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си.

6. В случай че опитите за свързване с печеливш Участник са неуспешни в рамките на 3 (три) работни дни след тегленето, същият губи правото да получи Наградата, която му е определена. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

7. Ако Организаторът не се свърже с Участника, който е спечелил наградата, той е длъжен да изтегли нов печеливш при същите условия, указани в т.4.1

VII. Изключване от Играта

До момента на предоставяне на Наградата Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, които:

1) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия;

2) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.

VIIІ. Прекратяване на Играта

1. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително предизвестие при възникване на организационни причини или поради промени в действащото приложимо законодателство или поради разпореждания на компетентни държавни органи.

2. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторът има право да предприеме всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

IX. Защита на личните данни на Участниците в Играта

1. Оператор на личните данни, събрани по време на Играта е Бюти Бейкъри ЕООД, ЕИК 205181343
което е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни.

2. За целите на администриране на Играта, както и за другите цели, посочени в т. IX.5. по-долу, Организаторът събира и обработва следните лични данни на Участници, предоставени при попълване на Талонът за участие в Играта:

собствено и фамилно име;

е-mail.

При провеждането на настоящата Игра, Организаторът запазва правото си да събира и администрира личните данни на Участниците, свързани с участие в Играта. Организаторът декларира, че събраните лични данни ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично определените от закона случаи, както и че при провеждането на настоящата Игра няма да бъдат събирани допълнителни лични данни на участниците без тяхно съгласие.

3. С попълване на формата за участие, всеки Участник изразява своето изрично информирано съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат: (а) обработвани и съхранявани, в това число с автоматични средства, от Организатора, включително да бъдат използвани от последния за целите на директен маркетинг за последващи маркетингови събития и кампании; (б) използвани от Организатора, в случай че Участник е спечелил някоя от предвидените Награди, за информиране на Участника относно начина на получаване на спечелената Наградa и за обявяване на печелившите Участници в Играта по начините, посочени в т. VI.2.

4. С попълване на Талона за участие, всеки Участник декларира също, че е уведомен и съгласен, в случай че бъде изтеглен за печеливш в Играта, името, гласът и образът му, заснети и записани на звуков и/или видео материал и/или фото изображение, да бъдат използвани от Организатора изцяло по негово решение във всякакви медии за рекламни цели (включително, за обявяване на статута му на печеливш Участник), без да се дължи на Участника каквото и да е възнаграждение и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника. При същите условия имената на спечелилите Участници ще бъдат публикувани на официалната уебстраница на Организатора, както и в официалната страница на 1Beauty във Facebook.  Участникът се съгласява и декларира, че е наясно, че с горните публикации данните му ще бъдат разкрити на неограничен кръг лица.

5. Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат обработвани от Организатора за целите на администрирането на Играта, както и във връзка с настоящи и бъдещи рекламни кампании и/или каквито и да е други маркетингови цели, включително директен маркетинг, при спазване на приложимите нормативни разпоредби.

6. Срокът за обработването на личните данни е 50 (петдесет) години. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за участие в Играта.

7. Участникът декларира и се съгласява, че обработването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието в настоящата Игра.

8. Организаторът информира Участниците, че включването в Играта и възникващата във връзка с това обработка и прехвърляне на лични данни е доброволно. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им; да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление до офиса на Организатора на адрес: гр. София, ул. Кричим 1 или чрез email на office@1beauty.eu Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Играта води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

9. Организаторът гарантира, че личните данни на Участниците се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.

X. Други

1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта, се изпращат писмено на следния адрес: office@1beauty.eu. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

2. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.

3. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.